§1 Navn
 
Klubbens navn er: Helsingør Skolebio
Klubbens hjemsted: Helsingør kommune
 
 
§2 Formål
 
Helsingør Skolebios formål er at udvikle børn, unge og særlige grupper af børns kendskab til film og mediekunst.
Således at oplevelse og viden udviklet gennem socialt samvær om film og andre billedmedier kan medføre indsigt i og forståelse for kulturaktiviteter i et demokratisk samfund.
 
Helsingør Skolebios formål er ligeledes at lære børn og unge at film skal opleves sammen med andre kammerater i biografen.
 
Helsingør Skolebios ambitioner er at supplere filmforevisninger med andre arrangementer inden for det kulturelle felt, non-commercielt.
Et eventuelt overskud anvendes udelukkende til foreningens eget formål.
 
 
§3 Medlemmer
 
Som medlemmer i Helsingør Skolebio kan optages børn og unge under 18 år.
Som medlemmer kan endvidere optages forældre og andre personer med særlig interesse for klubbens arbejde.
 
 
§4 Kontingent
 
Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent for en sæson af gangen.
 
 
§5 Generalforsamling
 
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i Helsingør Skolebios anliggender.
Ret til at møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen, har de i henhold til §3 optagede medlemmer.
 
Der afholdes ordinære generalforsamling i november. Der indkaldes til den ordinære generalforsamling 21 dage før, og den endelige dagsorden skal foreligge senest 7 dage før afholdelsen.
 
 
§6 Dagsorden
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Forelæggelse af det godkendte reviderede regnskab og orientering om budget
  4. Indkommende forslag
  5. valg af medlemmer til bestyrelsen samt 3 suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 
 
 
§7 Forslag
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forude før generalforsamlingen afholdes.
 
 
§8 Ekstraordinær generalforsamling
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og ligeledes af stemmeberettigede medlemmer.
Ved indkaldelse af stemmeberettigede medlemmer skal der dog være mindst 50 medlemmer der ønsker dette.
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.
 
 
§9 Bestyrelsen
 
Helsingør Skolebios bestyrelse består af 5 medlemmer og 3 suppleanter.
Børn og unge kan vælges til bestyrelsen, dog skal mindst halvdelen være fyldt 18 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen er valgt for 2 år og suppleanter er valgt for et år. Genvalg kan finde sted.
 
Såfremt der ikke opstiller tilstrækkeligt med kandidater til bestyrelsen/suppleanter, reduceres bestyrelsen/suppleanter tilsvarende.
 
 
§10 Regnskabsåret
 
Helsingør skolebios regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.
 
§11 Pengeinstitut
 
Kassereren og Formanden har adgang til Helsingør Skolebios bankkonto i Arbejdernes Landsbank. I tilfælde af formandens og/eller kassererens  fravær;
 
stk. 1 skal der udstedes fuldmagt til andet bestyrelsesmedlem
stk. 2 skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges en fuldmagtshaver.
 
 
§12 Vedtægtsændring eller opløsning
 
Til beslutning af vedtægtsændringer eller ved foreningens opløsning, kræves det at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er enige.
Ved den opløsende generalforsamling anvendes eventuelt overskud til velgørende og/eller almennyttigt formål, og skal kunne dokumenteres, herunder drift af Helsingør Skolebio.
 
 
Redigeret den 26.09.2018 af Camilla Tranberg
 
 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.